Condoom.nl

Ruilen/Retourneren

 • Ruilen en retourneren

  De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die:

  • tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop  de verkoper geen invloed heeft;
  • van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
  • van kranten en tijdschriften.

  Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Condoom.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

 • Copyright © 2020 Condoom.nl